ابزار ها

جستجو
~
ابزار های اجاره ای

اجاره هیلتی پیکور برقی چکش تخریب مرکز و شرق تهران

3 1748
20,000 تومان 31 مرداد 96
تهرانمنطقه چهارده

اجاره پیکور برقی چکش تخریب هیلتی بتن کن

0 707
20,000 تومان 31 مرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره پیکور برقی هیلتی بتن کن

1 295
20,000 تومان 29 مرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش تخریب بتن کن هیلتی

0 311
22 تیر 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی

0 270
20,000 تومان 01 تیر 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی چکش تخریب

0 257
20,000 تومان 31 خرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش تخریب بتن کن

0 293
20,000 تومان 06 خرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی

0 281
20,000 تومان 05 خرداد 96
تهرانمنطقه چهارده

هیلتی چکش تخریب بتن کن

0 268
25,000 تومان 11 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره تفنگ میخکوب هیلتی

0 1113
35,000 تومان 02 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده